top of page

6th Meeting in LJUBJANA

En aquesta trobada, tots els paisos van fer una exposició sobre els VALORS amb les fotografies que van fer pensant en l'amistat, la diversió i el plaer, la salut, la família, l'amor, el respecte i la llibertat.

 

A la nostra escola, els estudiants van fer aquestes fotos... series capaç d'endevinar sobre quin VALOR és cada una?

In this meeting our students did an exhibition about VALUES with the pictures they took thinking about friendship, fun and pleasure, health, family, love, respect and freedom.

 

In our school, students took these pictures... would you be able to guess which VALUE is each picture about?

Nerea Vázquez (2nd ESO), Alba Pérez (3rd ESO), Sara Drago (3rd ESO), Jinan Mastfi (4th ESO) and Aida Nisa (4th ESO) were our representative students in this meeting. They had some fun but they did a good work in all tasks they had to.

Like in others meetings, slovenian students did a show to welcome all foreign partners at school. Slovenian headmistress and some Comenius teachers did some speaches and then, students, sang some traditional songs.

Nerea Vázquez (2n ESO), Alba Pérez (3r ESO), Sara Drago (3r ESO), Jinan Mastfi (4t ESO) i Aida Nisa (4t ESO) van ser els nostres alumnes representants en aquesta trobada. S'ho van passar molt bé però també van fer una bona feina en totes les tasques.

Com en altres trobades, els estudiants eslovens van fer un espectacle per donar la benvinguda a tots els companys estrangers. La directora eslovena i alguns professors del Comenius van fer alguns discursos i després, els estudiants, van cantar algunes cançons tradicionals.

The main activity in this meeting was an exhibition about the different values that slovenian students prepared with photos all partners did before attending to the meeting. This exhibition was shown into a small "castle" near the school. This ancient building is in restoration process and its rooms are charming due to their rough appearence.

L'activitat principal d'aquesta trobada va ser l'exposició sobre els diferents valors que els estudiants eslovens van preparar amb les fotos que tots els companys van fer abans d'anar a la trobada. L'exposició es va fer dins un petit "castell" aprop de l'escola. Aquest antic edifici és en procés de restauració i les seves habitacions tenen un encant especial degut a la seva ruda aparença.

bottom of page