top of page

5th Meeting in TONDELA

In this meeting all countries made a representation of their homeland poem that the portuguese team chose between three different options. This representation was made as an art installation placed in the public park of Tondela.

Students were preparing these installations through out the day to be ready at night for the Official Exhibition Opening.

These installations consisted not only of the objects representing the poems but also the reading of each poem in front of its installation.

This reading was performed mixing some parts in the original language and other parts in portuguese.

Here you can see some pictures about the making of these installations and the Opening of the Exhibition.

En aquesta trobada, tots els paisos van fer una representació sobre un poema de la seva terra que l'equip portugués va escollir entre tres opcions diferents. Aquestes representacions es van fer com instal·lacions artístiques ubicades al parc públic de Tondela.

Els estudiants van estar tot el dia preparant aquestes instalacions per què estiguessin llestes per a la Inauguració Oficial de l'Exposició per la nit.

Aquestes instal·lacions no consistien nomès en els objectes ubicats per fer la representació sino que també consistien en la lectura de cada poema davant de la seva instal·lació.

Aquesta lectura es va realitzar barrejant fragments en l'idioma original i en portugués. Aquí teniu unes quantes imatges.

Students also participated in a Workshop about poetry at the school, in which they had to fill some gaps in a text about the multicultural world in wich we live in. They then read aloud their completed texts and everybody enjoyed the different options students gave to complete the poem.

Els estudiants també van realitzar un taller de poesia a l'escola en el qual tenien que omplir alguns buits en un text sobre el món multicultural en el qual vivim. El van llegir i tothom gaudí de les diferents opcions que van donar per finalitzar el poema.

To prepare the next meeting in Slovenia, students participated in a workshop about VALUES (friendship, family, love,...). They discussed the different meanings they could find in some pictures to determine how important each value was to them.

After this emotional activity they did a more creative task: they performed a MIME representing the value they had chosen. Of course, in this mime they could not say a word and they were only allowed to use gestures -movements- or sounds to express their value.

Per preparar la següent trobada a Eslovènia, els estudiants van participar en un taller sobre VALORS (amistat, família, amor,...). Van discutir sobre els diferents significats que poden trobar en algunes imatges per adonar-se'n quant d'important és un valor o un altre per a ells.

Després d'aquesta activitat emocional, van realitzar una tasca més creativa: representar en una PANTOMIMA el valor que havíen escollit. Per descontat, en aquesta pantomima ells no podíen dir una paraula i només els era permés utilitzar gestos -moviments- o sons per expressar el seu valor.

Health

Respect

Love

Fun and Pleasure

Freedom

Family

Friendship

Finally, our portuguese partners performed a show about the concept of TIME called "Everywhen". Portuguese students were preparing during months this performance in which they played live music while performing the play in front of a video projection.

They already started thinking about this great project during the Video Art activity made in the 2nd IPM in Vilanova del Camí.

This play ended up with the involment of all students who attended to this 5th IPM in Tondela.

It was an awsome experience to all of our students just to realize how their effords can lead to a successful performance that has nothing to envy to other professionals plays.

Finalment, els nostres companys portuguesos van representar una obra sobre el concepte del TEMPS titulada "Everywhen". Els estudiants portuguesos van estar preparant durant mesos aquesta representació en que van tocar música en viu mentre actuaven davant d'una projecció de vídeo.

Ells ja van començar a pensar en aquest fabulós projecte durant l'activitat de Vídeo Art feta al 2n IPM a Vilanova del Camí.

Aquesta obra va finalitzar amb la participació de tots els estudiants que van assistir a aquest 5è IPM a Tondela.

Va ser una experiència fantàstica per tots els nostres estudiants per adonar-se'n de cóm els seus esforços poden conduir a una existosa representació que no té rés a envejar a d'altres obres professionals.Everywhen"

bottom of page